ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Η ΑΡΩΓΗ»

Η ΑΜΚΕ « ΑΡΩΓΗ» Ν.Π.Ι.Δ. πρόκειται να καλύψει τρεις (3) θέσεις εργασίας για την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λασιθίου με την ειδικότητα Ψυχολόγου ΠΕ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
  4. Δίπλωμα Οδήγησης
  5. Βιογραφικό Σημείωμα
  6. Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)
  7. Πτυχία Ξένων Γλωσσών
  8. Γνώση υπολογιστών

Κατά την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η ευαισθησία στον άνθρωπο, η κοινοτική αντίληψη, καθώς και προηγούμενη εμπειρία σε ψυχιατρικό πλαίσιο ή σε αντίστοιχες Δομές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση στα Γραφεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν. Λασιθίου που βρίσκεται στην Διεύθυνση: Δημοκρατίας 76, Άγιος Νικόλαος, εντός της προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επόμενη τελευταία ανακοίνωση της παρούσας προκήρυξης στον Τύπο.

Πληροφορίες στο 28410 25905 κατά τις εργάσιμες ώρες 8:00 πμ – 16:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αλλαγή Γλώσσας