ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ «Η ΑΡΩΓΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνικής Στήριξης “Η ΑΡΩΓΗ”, για τις ανάγκες της πράξης με κωδ. ΟΠΣ: 5045305, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020”: “Ανάπτυξη Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών, στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας νομού Λασιθίου”, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών για την λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου:

1 θέση Παιδοψυχιάτρου ΠΕ

1 θέση Ψυχολόγου ΠΕ

1 θέση Λογοθεραπευτή ΤΕ (μερικής απασχόλησης)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας
  2. Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
  4. Δίπλωμα Οδήγησης
  5. Βιογραφικό Σημείωμα
  6. Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Κατά την επιλογή θα ληφθεί υπόψη η ευαισθησία στον άνθρωπο, η κοινοτική αντίληψη, καθώς και προηγούμενη εμπειρία σε ψυχιατρικό πλαίσιο ή σε αντίστοιχες Δομές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση στα Γραφεία της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Λασιθίου που βρίσκεται στην Διεύθυνση: Δημοκρατίας 76, 72100 Άγιος Νικόλαος, έως 01/09/2020.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28410 25905 κατά τις εργάσιμες ώρες 8:00 πμ – 16:00 μ.μ. και ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή.Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αλλαγή Γλώσσας